کارت به کارت

پس از واریز مبلغ سفارش به کارت بانکیِ معرفی شده، با استفاده از این فرم می‌توانید فیش بانکی را ارسال نمایید. این صفحه یک ساعت پس از ثبت اولیه خرید، فعال خواهد بود و پس از آن در صورت عدم ثبت فیش واریزی، به صورت اتومات سفارش شما لغو خواهد شد.

[novin_payment_receipt]